บทความ&สาระน่ารู้ / Knowledge
    วัตถุอันตราย หมายความว่า
  วัตถุอันตราย หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิได์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  มาตรฐาน หมายความว่า ข้อกำหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเกี่ยวกับ จำพวก แบบ รูปร่าง มิติ การทำ เครื่องประกอบ คุณภาพ
    คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  ผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อ หรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการเสนอ หรือการชักชวนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ซื้อสินค้า หรือบริการด้วยสิทธิของผู้บริโภค
    ยา หมายความว่า
  1) วัตถุที่รับรองไว้ในตำรับยา ที่ รมต. ประกาศ
2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ
4) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
    การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตอาหาร
  หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร ,การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
    อาหารและยา
  อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต