บทความ&สาระน่ารู้ / Knowledge
วิวัฒนาการของการละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานวรรณกรรมประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เกมออฟไลน์) และเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เกมออนไลน์)

วิวัฒนาการของการละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม
ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เกมคอมพิวเตอร์) ในยุคดิจิตอล
 

 

งานวรรณกรรมประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
โดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เกมออฟไลน์) และเกมคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เกมออนไลน์)
 
วิวัฒนาการของการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิตอล
 
ยุคที่ 1 การละเมิดลิขสิทธิ์เกมออฟไลน์
เริ่มต้นในช่วงก่อนปี พ.ศ.2545 ในช่วงที่ระบบอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตยังมี
ราคาสูง การละเมิดลิขสิทธิ์ในช่วงนี้ จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เกมออฟไลน์ ที่มีลักษณะการทำละเมิดที่เป็นรูปธรรม โดยวิธี
การทำซ้ำ (copy) โปรแกรมเกมออฟไลน์และนำออกจำหน่าย
ตามแหล่งที่มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ตลาดสะพาน
เหล็ก หรือ ตลาดคลองถม ในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์

ตัวอย่างของเกมส์ ออฟไลน์

 
ยุคที่ 2 การละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์
ในช่วงปี พ.ศ.2545 ระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่ม
เป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ค่าบริการอินเทอร์เน็ตยังคงมีอัตราที่สูง
และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในปี พ.ศ. 2545 นี้
เริ่มมีการเปิดให้บริการเกมออนไลน์เชิงพาณิชย์ (มีการเก็บค่า
บริการในการเล่นเกมออนไลน์ โดยการเติมเวลาเล่นเกมผ่านบัตรเติม
เงินในลักษณะเดียวกับบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ)
ในประเทศไทย โดยเกมออนไลน์เกมแรกที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์
คือ เกม Ragnarok Online (แร็กน่าร็อค ออนไลน์)
ตัวอย่างเกมส์ออนไลน์ที่เป็นที่นิยม
เกมออนไลน์ คือ เกมคอมพิวเตอร์ที่ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นเกมได้พร้อมๆกันจำนวนมาก จากสถานที่ต่างๆ โดยการติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตน และเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องแม่ข่าย โดยผ่านหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของเครื่องแม่ข่ายที่กำหนดไว้
สืบเนื่องจากความนิยมของระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ประกอบกับราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงปีดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นในประเทศไทย คือ ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet Cafe) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์
การละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ในยุคนี้ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะการเผยแพร่เกมออนไลน์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โดย
 
ซึ่งเกิดจากการที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เปิดให้บริการเกมออนไลน์ให้ประชาชนเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อเล่นเกมออนไลน์ด้วยวิธีการเรียกเก็บค่าชั่วโมงการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ได้ชำระค่าเผยแพร่แก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศไทย
เว็บไซต์เปิดเซอร์เวอร์เกมส์ออนไลน์แห่งหนึ่ง
 
ยุคที่ 3 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เกมที่ไม่ได้รับอนุญาต
ในราวปี พ.ศ.2547 – 2548 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย (Network) ก้าวหน้าค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง ทำให้ผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ได้อาศัยความรู้ที่ตนมีอยู่ ทำการดัดแปลงแก้ไขระบบให้บริการเกมออนไลน์และจำลองระบบการให้บริการเกมออนไลน์ โดยการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ให้บริการเกมออนไลน์ขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในประเทศไทย (เรียกรวมว่า การให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อน) โดยเกมออนไลน์ที่มีการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนมากที่สุดในช่วงดังกล่าว ได้แก่ เกม Ragnarok Online
วิธีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนในยุคนี้ เป็นการละเมิดที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของตน โดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆทำหน้าที่เป็นเครื่องลูกข่ายปลายทาง (Client) เมื่อติดตั้งโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เถื่อนภายในร้านอินเทอร์เน็ตเรียบร้อย เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในร้านดังกล่าวทั้งระบบจะสามารถให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเกมออนไลน์ภายในร้านและสามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆภายในร้านเล่นเกมออนไลน์เซิร์ฟเวอร์เถื่อนร่วมกันได้
นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Network) สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกันได้ ทำให้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่บางส่วนที่เปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อน ทำการเชื่อมต่อระบบเซิร์ฟเวอร์เถื่อนของตนเข้ากับระบบเครือข่าย (Network) ของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ข้างเคียง เพื่อให้เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เถื่อนระบบเดียวกัน และส่งผลให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมออนไลน์ผ่านเซิร์ฟเวอร์เถื่อนได้พร้อมกันจำนวนมากยิ่งขึ้น
 
ยุคที่ 4 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนผ่าน Co-location
ในช่วงปี พ.ศ.2549 ระบบอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) และมีการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center : IDC) โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
สืบเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีความก้าวหน้า ทำให้ผู้พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์เถื่อนคิดค้นและสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์เถื่อนที่สามารถรองรับผู้เล่นจำนวนมากยิ่งขึ้นจากหลายสถานที่มากยิ่งขึ้น ในยุคนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการตั้งเซิร์ฟเวอร์เถื่อนภายในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้ลดความนิยมลงและเลิกไปในที่สุด
หลักการในการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนผ่าน co-location คือ การนำเครื่องแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์เถื่อนของตนเองไปไว้ที่ ICD โดยผ่านบริการพื้นที่เช่า (Co-location) ซึ่งเป็นบริการที่ ISP มีให้แก่ลูกค้าทั่วไปอยู่แล้ว สำหรับผู้ประสงค์เล่นเกมเซิร์ฟเวอร์เถื่อนจะต้องติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (โปรแกรมของแท้) และเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องแม่ข่ายที่วางไว้ที่ IDC แทนที่จะเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่าย (Serve) ของผู้ให้บริการที่ถูกต้อง โดยผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนจะเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เล่นดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวไปติดตั้งเพิ่มเติมจากโปรแกรมของแท้ ซึ่งโปรแกรมเพิ่มเติมดังกล่าวนี้จะทำหน้าที่ให้การเปลี่ยน IP Address ปลายทาง จาก IP Address ของเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการที่ถูกต้องไปยัง IP Address ของเครื่องแม่ข่ายของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เถื่อน
ยุคที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการแก้ไข ดัดแปลงข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย (Server)
ด้วยวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน ได้มีผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ได้ทำการสร้างโปรแกรมช่วยเล่นเกมที่ทำหน้าที่แก้ไขให้โปรแกรมเกมออนไลน์ทำงานประมวลผลผิดเพี้ยนไปจากปกติ ซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบเครือข่าย และเป็นการรบกวนการทำงานของเครือข่ายให้ทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ
การทำงานที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะใหญ่ คือ
1. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้โปรแกรมเกมออนไลน์ทำงานด้วยตัวเองในลักษณะเหมือนหุ่นยนต์ (Robot หรือเรียกสั้นๆว่า บอท) โปรแกรมชนิดนี้จะสั่งการให้ตัวละครภายในเกมออนไลน์ของผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ซ้ำๆ เช่น ต่อสู้กับศัตรูซ้ำๆตลอดเวลา โดยไม่หยุด
2. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้โปรแกรมเกมออนไลน์แสดงผลมากกว่าปกติ (เรียกโปรแกรมชนิดนี้สั้นๆว่า pro) โดยโปรแกรมประเภทนี้จะทำการดักรับข้อมูลและแก้ไขข้อมูลที่ส่งจากเครื่องลูกข่าย (Client) ทิ่อยู่ระหว่างการไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย (Server) ประมวลผลผิดพลาดจากความเป็นจริงและส่งข้อมูลที่ถูกแก้ไขแล้วกลับมาแสดงผลที่เครื่องลูกข่าย (Client) ซึ่งเครื่องลูกข่าย (Client) ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันจะแสดงผลที่ผิดเพี้ยนดังกล่าว
หลักการของโปรแกรมช่วยเล่นทั้ง 2 ประเภทนี้จะเหมือนกันคือ จะต้องมีการดักรับชุดคำสั่ง (Package) ที่เครื่องลูกข่าย (Client) ส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อศึกษาว่าเครื่องทั้งสองส่งคำสั่งใด มีการสื่อสารกันอย่างไร และเพื่อศึกษาว่าคำสั่งใดที่ตนเองประสงค์จะแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไป หลังจากนั้น จะทำการสร้างชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่แก้ไขคำสั่งที่ส่งจากเครื่องลูกข่าย (Client) ให้เป็นไปตามที่ตนต้องการก่อนส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เช่น การเล่นเกมปกติ ผู้เล่นต่อสู้กับศัตรูโดยผู้เล่นฟัน 1 ครั้ง ศัตรูเสียพลังไป 10 หน่วย เครื่องลูกข่าย (Client) จะส่งคำสั่งแจ้งไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นเลขฐานสอง หมายเลข 0010 หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้การฟัน 1 ครั้ง ศัตรูเสียพลังไป 100 หน่วย จะแก้ไขชุดคำสั่งดังกล่าวจาก 0010 เป็น 0100 แล้วส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งเมื่อเครื่องแม่ข่าย (server) ได้รับคำสั่งที่แก้ไขแล้วดังกล่าว เครื่องแม่ข่าย (server) จะส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วกลับมายังเครื่องลูกข่าย (Client) ทุกเครื่อง ให้แสดงผลการต่อสู้ให้ศัตรูลดพลังลง 100 หน่วย
ในยุคนี้ มีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เช่น
1. การหลอกขายเงินภายในเกม (เรียกสั้นๆว่า เงินเอ็ม ย่อมาจาก million) หรือสิ่งของภายในเกม (Item) โดยผู้ขายหลอกลวงผู้ซื้อให้ชำระค่าซื้อเงินเอ็มหรือ item แล้วไม่ส่งของให้
2. การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (password) โดยการสร้างเว็บไซต์หลอกว่ามีการแจกโปรแกรมบอทฟรี โดยให้กรอก name และ Password เพื่อจัดส่งโปรแกรมบอทให้ แต่ในความจริง เมื่อเจ้าของเว็บไซต์ได้ Username และ Password ไปแล้ว จะยึด Username และ Password นั้นเป็นของตนเอง โดยการทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง Password ทำให้เจ้าของ Username และ Password ที่แท้จริงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเมื่อยึด Username และ Password ได้แล้ว เจ้าของเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะนำเงินเอ็มและ item ออกจาก Username และ Password นั้นๆ และนำไปขายเป็นเงินจริงต่อไป หรือ นำ Username และ Password นั้นๆไปจำหน่ายเป็นเงินจริงก็ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก ไตรย์รัตน์ สุวรรณวลัยกร Asia Soft
พ.ต.ท.สถาพร รอดโพธิ์ทอง เรียบเรียง

เมื่อ : 8 มีนาคม 2554, 19:25:29 น.    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 9061 ครั้ง