แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของ พงส.
ในสังกัด บก.ปอศ.
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คะแนนความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
1 เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 เกี่ยวกับภาษีทุเกี่ยวกับภาษีทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้น พื้นที่กรุงเทพมหานคร
3 เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4 เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้น พื้นที่กรุงเทพมหานคร
5 เกี่ยวกับการเงินการธนาคารทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร